Serveis en Perícia cal·ligràfica forense

Autories de textos manuscrits 70
Falsificacions de signatures 70
Anònims escrits a mà 70
Testaments ològrafs 70
Graffitis 70

La perícia cal·ligràfica la podem definir com el conjunt de tècniques grafològiques dirigides a identificar la autoria de grafismes. Els pèrits cal·lígrafs dictaminem sobre l'autenticitat o no d'un grafisme, atribuint o excloent l'autoria d'aquest.

Perícia cal·ligràfica forense

En el cas de causa judicial, la prova pericial es manifestament necessària en la seva funció d’auxiliar al Jutge aportant coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics que li puguin servir per valorar fets o circumstàncies rellevants en l’assumpte que vol resoldre.

Mitjançant la prova pericial, es porten a terme judicis deductius o inductius on s’utilitzen coneixements científics considerats de caràcter superior pel seu mètode d’investigació, essent un cos del saber metòdicament format i ordenat que constitueix una branca particular del coneixement humà.

De l’objecte de la perícia es desprenen tres funcions bàsiques: la comprovació de l’existència i característiques dels fets controvertits, l’aplicació de les regles científiques, artístiques, tècniques o pràctiques en la verificació dels fets i el proporcionar al Jutge el coneixement dels resultats obtinguts.

¿En quins casos es necessària la intervenció d’un pèrit cal·lígraf?

  • En processos civils, incoats per reclamacions de deutes, en temes de desnonaments, en manuscrits relatius a competències deslleials, dret a l’honor, la intimitat o la pròpia imatge.
  • En processos d’execució, on es qüestionin les signatures en pòlisses de contracte mercantil.
  • En atribució o negació de signatures en lletres de canvi o xecs.
  • En la verificació de la escriptura de Testaments Ològrafs.
  • En processos matrimonials on hi hagin dubtes sobre la signatura del conveni privat de separació. Anàlisi de notes.
  • En processos sobre la capacitat de les persones, analitzant alteracions grafoescriturals demostratives d’incapacitat.
  • En processos penals, derivats de falsificacions de signatures i/o documents.
  • Notes manuscrites de presumptes suïcides, així com en casos de desapareguts.
  • Anònims
  • En processos laborals, on es qüestionin signatures de contractes, liquidacions, etc.

pericia_caligra_1

Exemple de perícia cal·ligràfica

Aquest seria l’últim grafisme d’una signatura, realitzat com si fos la rúbrica. En una i altra signatura es poden veure les diferències existents en la gènesi gràfica, tensió, velocitat, moviments gràfics així com en la mida dels diferents elements. Poden veure’s en la mostra dubitada parades, poca decisió en la execució dels traços, així com una pressió molt uniforme, a diferència de la signatura indubitada que s’ha executat en un sol impuls gràfic, amb decisió, espontaneitat en tot el recorregut.

pericia_caligra_2

Exemple de perícia cal·ligràfica

En la signatura dubitada es comença l’oval per la seva part superior esquerra i es tanca pel mateix costat, des d’on comença sense interrompre el seu recorregut i creuant l’oval el traç inicial de la lletra “s” que es caracteritza per la seva marcada forma curva. Per altra banda, pot veure’s com en la signatura indubitada l’oval, que és més petit, s’inicia i finalitza per la seva part inferior, a partir d’on es forma la lletra “s” que presenta una obertura inferior, essent menys curva en la seva part superior.