Serveis en Morfopsicologia

Estudis de caràcter i personalitat 70
Cursos presencials i on-line 70

Què és la Morfopsicologia?

El terme Morfopsicologia, és la traducció de la paraula francesa “morphopsychologie” que el psiquiatra Louis Corman (1901-1995) va inventar al 1937 quan va escriure Quinze leçons de morphopsychologie, el seu primer llibre sobre el tema.

Es tracta d’una tècnica que estudia la correlació que hi ha entre les característiques morfològiques de la cara d’una persona i el seu perfil psicològic.

Podem dir que prové de la fisiognomia, tot i que hi ha grans diferencies entre totes dues doncs la fisiognomía, al ser estàtica, analítica i perillosa, pot generar possibles prejudicis, en canvi la morfopsicología, es dinàmica, sintética i personalitzada ja que se refereix a l’origen mateix de les forces vitals que animen a les persones.

Segons el Dr corman “Tot esser viu està en interacció amb el seu medi: Si les condicions son favorables les estructures físiques i fisiològiques tendeixen a expandir-se, en cas contrari, aquestes es redueixen”

Exemples morfopsicològics personatges coneguts

Kilian Jornet

kilian_gran
Marc retret, que conjuga retracció lateral amb retracció frontal. La seva zona cerebral presenta un front ben diferenciat que ens indica es tracta d’una persona calculadora i analítica que aplica constantment la lògica, tot i que al tenir la part superior del front arrodonit, fa que sàpiga buscar solucions d’última hora quan es necessari.
La retracció lateral li confereix un pensament ràpid, ganes de tirar endavant i d’enfrontar reptes contínuament.
Pel que respecta a les emocions, podem dir que es una persona introvertida, mes aviat inaccessible, distant, i prefereix la soledat a les activitats en grup, doncs a la seva zona afectiva es destacable el modelat pla i una certa atonia.
No obstant, tot i que manté les emocions dins seu, la mida i la carnositat del nas, juntament amb la tonicitat i la dilatació de la boca, indiquen que el tracte amb les demés persones és cordial i generòs.

Bill Gates

bilgates_gran

El seu marc es ample i dilatat, tenint per tant una bona reserva energètica, que a l’hora està activada per l’alt grau de tonicitat. Els receptors estan mes o menys proporcionats al marc.
Es una persona activa, donat que te retracció lateral a les zones cerebral i emocional, compensada, això si, per uns ulls abrigats, un nas protegit i una zona instintiva mes aviat recta.
Es bastant ambiciós, el que es desprèn d’una zona instintiva ampla i fonda.
Tot i que hi ha equilibri entre les tres zones de rostre, podem dir que hi ha un certa predominança de les zones emocional i instintiva , el que fa que li agradi estar envoltat de gent però sempre per aconseguir resultats tangibles.
Te una gran activitat cerebral i sap adaptar-se a qualsevol ambient. La seva intel-ligència es intuïtiva, analítica i concreta, dirigida a aconseguir resultats a curt plaç.
Es per tant una persona amb un bon potencial tan intel-lectual com abstracte, que sap aprofitar per obtenir uns bons resultats econòmics.

Morfopsicologia: Reaccions Primàries o Secundàries

Davant els esdeveniments del dia a dia, cada persona reacciona de manera diferent. Aquestes reaccions venen donades per diversos factors: la genètica, l’entorn social, l’educació, els estímuls que poden excitar aquesta reacció, etc.
Tot i la complexitat del tema, podem fer de manera general, una divisió de les persones en dos grups, les que reaccionen de manera immediata i impulsiva, els quals correspondrien al grup de reaccions primàries, i els que reaccionen de manera no immediata, amb una reflexió prèvia, i aquests els podríem incloure en el de reaccions secundàries.

Tenim unes eines molt potents per poder arribar a fer aquesta classificació de manera senzilla i fiable. Per una banda esta l’anàlisi de la seva escriptura, feta de manera científica i rigorosa, des de les bases de la Grafologia i per altra banda podem fer-ne un estudi només analitzant els trets facials, basant-nos en les lleis de la Morfopsicologia.

Les persones de reacció Primària busquen resultats immediats, son ràpides i impulsives, son volubles pel que fa a simpaties, odis, antagonismes, son manipulables i no son rancoroses. Els falta domini de si mateixes, els agrada gastar, els costa organitzar-se i organitzar, i la puntualitat no és el seu fort. S’interessen més per les persones que per les coses. La seva actitud por ser titllada de extravertida. La seva escriptura és ràpida, rítmica, desproporcionada, desigual, i agitada. Els ovals, bàsicament de les lletres “a” i “o” poden presentar-se aleatòriament, tant oberts com tancats. Pot ser que la lletra disminueixi de mida, dins de les frases o inclús dins la mateixa paraula. Els signes de puntuació son defectuosos. Les últimes línies dels seus escrits acostumen a ser confoses i atapeïdes. Poden deixar paraules sense acabar, es a dir, que hi faltin lletres finals.

Morfopsicològicament els podem reconèixer fixant-nos en el seu perfil, es el que es denomina perfil en retracció lateral. Veurem que les línies del perfil son inclinades. El front te la tendència a fugir enrere, els ulls estan poc o gens protegits, i tant el nas com la zona inferior del rostre sobresurten endavant. Es una estructura que d’alguna manera recorda el “morro” dels animals.

En canvi, les persones de reacció Secundària miren més al passat, valoren la duració de les coses, els resultats a llarg plaç, la estabilitat, la mesura. Son reflexives, els costa conformar-se, son fidels: Acostumen a ser rancoroses, els costa la reconciliació. Viuen lligades als seus convenciments, i a les seves opinions. No els agrada malgastar, els agrada l’ordre i l’organització. S’interessen més per les coses que per les persones. La seva actitud es mes aviat introvertida. La seva escriptura es sòbria, continua, regular, recta o invertida, angulosa o semi-angulosa, rectilínia, regressiva, amb els marges regulars. Es una escriptura mes aviat petita i compacta.

El rostre de les persones de reacció secundària presenta un clar adreçament del perfil i una acusada protecció dels receptors (ulls, nas i boca) , però que pot presentar diferents graus, subdividint-se per tant en retrets frontals equilibrats i retrets abonyegats. La diferència be donada per la proporció o desproporció en totes les parts del rostre pel que fa a relleus i enfonsaments, i pel modelat , el qual ens informa de la conciliació de les tendències psíquiques, o bé de conflictes de tendències violents, determinats de vegades per un bloqueig i de vegades per explosions.

Morfopsicologia: Els retrets equilibrats

Els rostres que en morfopsicologia es denominen “retrets frontals equilibrats”, corresponen a persones amb un perfil completament redreçat , amb receptors abrigats.

Psicològicament la retracció frontal te una gran influencia interioritzant , que dona lloc a un pensament reflexiu.
Son persones que abans de parlar o de reaccionar s’ho pensen, es deslliguen durant un temps de la impressió rebuda i prenen distancia. De fet, el pensament reflexiu nomes es possible per aquesta presa de distancia.

Al tenir els receptors sensorials abrigats, els permet seleccionar millor les impressions que reben del medi que els envolta.
Els retrets frontals equilibrats tenen un modelat regular, format per enfonsaments i sortints moderats que es perllonguen uns en altres mitjançant corbes suaus, sense xocs, del que es deriva el seu caràcter mesurat , la regulació dels instints, dels sentiments, dels pensaments. Reflexió i serenitat son les paraules claus de la seva conducta.

Al haver-hi proporció entre totes les zones del rostre, hi ha equilibri entre les forces d’expansió i les forces de retracció,del que resulta una bona flexibilitat d’adaptació.

Son persones que mantenen la calma i es prenen el seu temps per a tot. Tenen un caminar pausat i mai es precipiten. No son propensos a donar abraçades ni encaixades de mans , i sobre tot si estan fora del seu entorn d’elecció mantenen les distancies i son reservats, el que normalment els fa semblar freds. Tenen sempre molt clar el que toca i el que no toca fer.

No es deixen dominar per la seva sensualitat i en el camp del amor obeeixen a les seves afinitats electives. Tenen un instint agressiu ben desenvolupat , però el seu just sentiment de mesura els manté apartats de qualsevol violència. Saben mantindre la seva paraula i respectar els seus compromisos. Tant en l’amor com en l’amistat no es comprometen a la lleugera , i en general son fidels a qui s’han compromès